Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

Madde 1-Taraflar


1.1.Kiracı

Adı : Kainat Elektrik Santralleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi

Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park No 12 B2/310 Bakırköy/İstanbul

Telefon:4444514

Email : [email protected]

1.2. Kiralayan

Adı – soyadı/TC. No:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 48. MADDESİ İLE BU MADDEYE DAYANILARAK HAZIRLANAN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELEĞİNCE DÜZENLENMEKTEDİR;
MADDE 48-
(1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
(2) (Değişik:24/3/2022-7392/7 md.) Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.
(3) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici, satıcı ve sağlayıcı ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.


MADDE 3-
KİRALANAN ÜRÜN ADI: GÜNEŞ PANELİ
KİRACI: Kainat Elektrik Santralleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi
KİRALAYAN:
KİRALANAN ÜRÜN ADETİ:
KİRALANAN ÜRÜN KODU:
AYLIK KİRALAMA BEDELİ:
TOPLAM KİRALAMA BEDELİ:
ÖDEME ŞEKLİ: Banka Hesabına
KİRA SÜRESİ:
ÖDEME GÜNÜ: 30 Günde Bir
KİRACI TELEFON NUMARASI: 4444514
KİRALAYAN TELEFON NUMARASI:
KİRACI FATURA ADRESİ: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park No 12 B2/310
KİRALAYAN FATURA ADRESİ:
KİRACI VERGİ DAİRESİ: Bakırköy Vergi Dairesi
KİRACI VERGİ NUMARASI: 4891114577
KİRALAYAN VERGİ DAİRESİ:
KİRALAYAN VERGİ NUMARASI:
TARİH:


Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi [TARIH] tarihidir.


Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, yangın, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.Madde 5- KİRACININ Hak ve Yükümlülükleri

5.1. KİRACI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen kira ödemelerini mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.kainatenerji.com’dan kiralama yapamaz. KİRACI, KİRALAYANIN sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak KİRALAYANIN yaşını yanlış yazmasından dolayı KİRACIYA hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3.Kiralanan güneş panellerinin kiracı tarafından elektronik cihaz sigortası yaptırma zorunluluğu yoktur.Kiralayan talep ettiği takdirde elektronik cihaz sigorta poliçe bedelini Kainat Elektrik Santralleri San. ve Tic. A.Ş. karşılamaktadır.

5.4 www.Kainatenerji.com belirtilen tutarları değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak ilk ödeme yapıldığı zaman kiralayanın seçtiği süre ile endeksli olarak belirtilen tutarları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda kiralayanın hakkı koruma altına alınmış olmakla
beraber olağan dışı durumlar dışında www.kainatenerji.com tutarları değiştirmeyecektir.

5.5 Belirtilen ödeme yükümlülüğü ile ilgili Olağan dışı durumlarda ( yangın, savaş, siber saldırı, altyapı arızası, doğal afet vb.) Ödeme süresini kiralayana bildirmek suretiyle saklı tutma hakkına sahiptir.Madde 6- KİRALAYANIN Hak ve Yükümlülükleri

6.1. KİRALAYAN, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. KİRALAYAN kiraya verdiği ürünle ilgili fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde koşulsuz, şartsız cayma talebinde bulunabilir.

6.3. İlk 7 gün dışında iptal ya da iade talebinden bulunan kiralayanın ürünü tarafına 7 iş günü içinde kargo ile gönderilir.

6.4 KİRALAYAN panelini fiziki olarak talep ettiğinde, paneli adresine kargolanır.Kargo teslim tutanağı tarihinden itibaren ‘’www.kainatenerji.com’’Kainat Elektrik Santralleri San. Ve Tic. A.Ş. yükümlülüğü son bulmaktadır.

Madde 7- Üyelik Prosedürü Hakkı:

7.1 Üyelik aşaması ve ödeme iade süreci de müşteri kimliği ile örtüşmeyen yaptığı bildirimin kasıtlı art niyet barındırması durumunda ödemenin iptal hakkı www.kainatenerji.com da saklıdır. Her koşulda üyelik TC ya da pasaport no ile hesap, iban, kart bilgisinde ki kişi ismi ile uyuşmak zorundadır.

7.2 Üyelik oluşturduktan sonra ödeme aşamasında kesinlikle 3. Kişiler adına ödeme yapılmaz ve geri iade talep edilemez. Bu konuda kiralama sözleşmesinin fesih hakkı tek taraflı olarak www.kainatenerji.com da saklıdır.

Madde 8-Faturalandırma

8.1. Kiracı panel kurulum ve işletme kira bedeli hakkını saklı tutar.

8.2 Kiralayanın kira geliri madde 8.4 te belirtilen ilgili mevzuat gereğince açıklama kısmı gider pusulası şeklinde düzenlenerek kira geliri stopajı beyan edilir.

8.3 Kiralama sözleşmesi sonunda ürünü Kainat Elektrik Santralleri San. Ve Tic. A.Ş.’ye satarak anlaşılan bedel üzerinden 8.4 madde gereğince ödemesi gider pusulası şeklinde düzenlenerek kiralayanın banka hesabına gönderilir.

8.4 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7338 sayılı kanunun 23. Maddesi ile 01.11.2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde eklenmiştir.İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla;

Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler, b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler, c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgeler, gider pusulası yerine geçer.
(Ek fıkra:14/10/2021-7338/23 md.) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 9-Gizlilik-

KİRALAYAN tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile KİRACIYA bildirdiği bilgiler KİRACI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. KİRACI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde KİRACI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.


Kredi Kartı ve banka kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Banka/Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek ödeme alınması için kullanılır ve ödeme sonrası sistemden silinir. KİRALAYANA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca KİRACI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri KİRALAYANA

onayı sonrasında gönderilebilir.


Madde 10- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda satıcının bulunduğu yerdeki ilçe/il tüketici hakem heyetleri yada tüketici mahkemeleri yetkilidir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;


7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550,00 TL (YediBinBeşYüzElliTL) ile 11.330,00 TL (OnBirBinüçYüzOtuzTL) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330,00 TL(onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550,00 TL (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330,00 TL (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Değeri 11.330,00 TL (OnbirbinüçyüzotuzTL) üzerinde olan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri görevli olacaktır. İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacaktır. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde bakanlıkça o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti görevli olacaktır. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecektir. Başvuruda bulunulabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler ilçe kaymakamlığına giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Sözleşmenin gerçekleşmesi durumunda KİRALAYAN işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.